1. světová válka ve světové literatuře

Teorie

Co musíte znát?


 • První světová válka (1914 – 1918) zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech.
 • Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.
 • Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce.
 • Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu.

 

 • Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.
 • Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království, Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA.
 • Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko.
 • K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko.
 • Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě.
 • Na západní frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka).
 • Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizováno.
 • Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností.
 • Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy zavládlo na všech frontách příměří.
 • Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Odraz v literatuře:
 
 • O válce psali významní autoři západu i východu; toto téma je spojeno s tématem Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR, 1917) a občanské války v Rusku (1918-20).
 • V literatuře byla hlavně zaznamenána nesmyslnost války a její hrůzy, sílil pocit nesmyslnosti dosavadních hodnot, vyústění v nihilismus, životní pesimismus, skepsi…
 • V souvislosti s touto dobou mluvíme o ztracené generaci – generaci, která byla poznamenána útrapami front 1. světové války a v poválečných poměrech nenacházela osobní uspokojení a společenské uplatnění, poprvé tento termín použila německá novinářka Gertruda Steinová.
 • Původně se jednalo pouze o americké autory, kteří prošli válečnou zkušeností (Hemingway, Fitzgerald..), později se označení rozšířilo i na evropské autory.
 • Válka, to jsou otřesné zkušenosti a strašné následky, autoři píší o válce většinou z vlastních zkušeností a jejich díla byla válkou poznamenána, jsou svědectvím o nesmyslnosti války a varováním před ní. 
 • Většina autorů válku odsuzuje, vyzdvihuje kamarádství a přátelství, všímá si mladých lidí časté je téma lásky a války.

A) Francie
 
 
Romain Rolland (1866-1944)
 
 • Prozaik, dramatik, esejista, hudební historik, autor životopisů významných osobností.
 • Představitel humanistické tradice, který se stavěl se proti válce a fašismu, Nobelova cena za literaturu (rok 1915).
 • Ve svém díle vyjádřil nutnost znovunalezení lidské lásky, moudrosti a životní síly a smyslu pro mravní velikost a ušlechtilost.
 
 • Petr a Lucie 
 • Lyrická novela o lásce, do níž tragicky zasáhne válka.
 • Je založena na kontrastu hrůz války a vysněného světa dvojice milenců, problémů války a rozvíjejícího se citu lásky.
 • Dějištěm je  válečná Paříž, děj se odehrává v krátkém časovém úseku od ledna do března 1918.
 • Tragický konec - společná smrt v kostele při náletu.
 
 • Dobrý člověk ještě žije 
 • Umělecky nejsilnější román, osud obyčejného Burgunďana Colose Breugnona, který si uprostřed náboženských válek a navzdory životním ranám, dovede uchovat schopnost radosti z prostých každodenních věcí i optimistický pohled na život a svět.
 
 • Jan Kryštof - velký románový cyklus, fiktivní životopis hudebního skladatele Jana Kryštofa od dětství do konce jeho života, román koncipován jako hudební dílo.
 
 • Život Beethovenův, Život Gándhího, Život Michelangelův, Život Tolstého – životopisy slavných umělců a státníků

 

Henri Barbusse (1873-1935) 
 
 • Prozaik, válečný dopisovatel, publicista a kritik, veřejný činitel, komunista, organizátor mezinárodního boje za mír a proti fašismu.
 • Autor naturalistických románů.
 
 • Oheň: Deník bojového družstva 
 • Naturalistický protiválečný román, pojatý jako deník jedné válečné čety bez individuálního hrdiny, tlumočící prožitky kolektivu a usilující o co nejbezprostřednější zachycení absurdity války.
 • Realisticky zobrazené válečné běsnění v celé jeho krutosti.
 • V centru autorovy pozornosti jsou vojáci, jejich představy a jednání.
 • Zamýšlí se nad příčinami vzniku války a vyslovuje obžalobu kruté a bezcitné společnosti.
 • Jeho levicová orientace ho vede k revolučnímu světovému názoru a představě o míru, který je spojen s novým, spravedlivějším uspořádáním společnosti.

B) Rusko
 
 • V Rusku přerostla 1. světová válka vlivem Říjnové revoluce v roce 1917 ve válku občanskou mezi bílými (buržoazie, přívrženci cara) a rudými (bolševici, sověti) skončila v roce 1922.
 
Alexej Nikolajevič Tolstoj (1883-1945)
 
 • Ruský spisovatel, který po Říjnové revoluci pro svůj nesouhlas s bolševiky emigroval, ale již v roce 1923 se vrátil zpět do Ruska.
 • Mezi válkami zastával politicky významnou funkci - reprezentoval sovětskou kulturu v zahraničí a byl předsedou svazu spisovatelů.
 • Lze říci, že svaz spisovatelů zcela podřídil komunistické straně, v čele s J. V. Stalinem.
 • Autor povídek a novel ze života venkovské šlechty, historických románů a knih pro děti a mládež.
 
 • Křížová cesta 
 • Románová trilogie, zobrazující osud ruské inteligence za 1.sv.války, říjnové revoluce a občanské války - konflikt inteligence, která se snaží vyrovnat se se situací po a před revolucí.
 • Zobrazuje dva její typy - jedni se k revoluci přiklánějí, druzí jsou jejími protivníky.

Isaak Emmanuilovič Babel (1894-1941)
 
 • Ruský prozaik, dramatik a reportér židovského původu.
 • Na základě vykonstruovaných nařčení byl začátkem druhé světové války zatčen a o dva roky později  popraven v ruském koncentračním táboře.
 • Vynikal jako mistr krátké novely, měl cit pro naturalistickou drobnokresbu a psychologickou, romantizující atmosféru.
 
 • Rudá jízda 
 • Povídkový soubor, beletristické dokumenty z frontových operací.
 • Líčí situace a příhody při tažení jízdní armády Buďonného proti polským jednotkám na území Ukrajiny, vlastní zkušenosti z tažení s kozáky v r.1920.
 • Obraz drsného života, složitých konfliktů, dramatičnost vyznívající jako polemika s konvenční válečnou prózou, s brutálním kultem násilí a prosazujícími se principy totalitní společnosti.
 
 • Oděské povídky – obraz oděských židovských rodin a peripetie občanské války

Maxim Gorkij (1868 - 1936)
 
 • Průkopník socialistického realismu, vlastním jménem Alexej Maximovič Peškov.
 • Gorkij se podílel na založení prvních legálních bolševických novin Novaja žizň (Nový život).
 • V této době se Gorkij seznamuje i s Leninem, jejichž někdy velice proměnlivý vzájemný vztah trval až do Leninovy smrti.
 • V roce 1906 musí odejít Gorkij do exilu – přes Berlín a Paříž odejel do USA, v letech 1906-1913 se usadil na Capri.
 • Po amnestii v roce 1913 se Gorkij vrátil do Ruska.
 • Zde se zasazoval o uchování ruského kulturního dědictví, pečoval o mladé spisovatele a založil nakladatelství Vsemirnaja literatura (Světová literatura).
 • Snažil se ochraňovat spisovatele před „rudým terorem“. Roku 1921 přiměl Lenin Gorkého k novému exilu, který byl odůvodněn jako zdravotní pobyt.
 • Do roku 1924 žil Gorkij v Německu i Československu.
 • Jeho poměr k Sovětskému svazu byl rozpolcený.
 • Stalin přiměl Gorkého k návratu do vlasti roku 1931, od roku 1934 se stal předsedou Svazu spisovatelů Sovětského svazu.
 • Gorkého dílo bylo sovětskou propagandou značně idealizováno.
 • Gorkij zemřel 18. června 1936 v městě Gorkij.
 • Předpokládá se, že byl usmrcen lékařskými zásahy na pokyn svého údajného přítele Stalina. Nikdy to však nebylo plně prokázáno.
 
 • Gorkého dílo bylo často překládáno, což přispělo k propagaci socialismu na Západě.
 • Hlavně před rokem 1917 byl Gorkij v západní Evropě poměrně populární.
 • V rámci ruské literatury lze považovat Gorkého za nejdrsnějšího a nejpřímějšího spisovatele, to se týká především oblastí erotiky a násilí.
 • V jeho dílech je patrná schopnost psát jasně a nekomplikovaně.
 
 • Foma Gordějev - Sociálně-psychologický román o hledání smyslu života a o bezradnosti a nemožnosti ho najít.
 
 • Matka 
 • Sociálně politický román, jehož děj se odehrává v dělnické kolonii.
 • Hlavními hrdiny je rodina Vlasovova, která žije ve velmi nuzných poměrech a která reprezentuje i základní typy Gorkého tvorby.
 • Otec Michail je opilec a hrubián, jeho laskavá a zakřiknutá, hluboce věřící manželka Pelageja Nilovna a jejich syn Pavel.
 • Brzy po otcově smrti se Pavel stává členem ilegální stranické buňky a matka je postupně také přesvědčena a přechází na jejich stranu.
 • Kniha končí porážkou a rozbitím revoluční organizace a zatčením a odsouzením jejich příslušníků.
 
 • Život Klima Samgina 
 • Nedokončená tetralogie, kterou se Gorkij chtěl vyrovnat Dostojevského Bratrům Karamazovým.
 • Tato románová epopej bývá považována za Gorkého vrcholné dílo, které bylo pro svou komplikovanost dlouho přehlíženo.
 • Na osudu hlavního hrdiny Klima Samgina jsou líčeny osudy ruského intelektuála od 70. let 19. století do roku 1917.
 • Hlavní hrdina zde vystupuje jako nepřítel socialismu i V. I. Lenina, což byl jeden z důvodů, proč na dílo nebylo za socialismu příliš popularizováno, a to i přestože jeho vyznění je pro socialistické.

 

Sergej Alexandrovič Jesenin (1895 – 1925)
 
 • Redaktor, novinář, korektor v nakladatelství.
 • 4x ženatý, jeho 3. žena byla Isadora Duncanová (americká tanečnice, komplikovaný vztah), 4. žena Sofie Andrejevna Tolstá (vnučka Lva Nikolajeviče Tolstého).
 • Zpočátku nadšenec revoluce, později kritik.
 • Zavřen do psychiatrické léčebny.
 • Spáchal sebevraždu oběšením, ale jsou tam pochybnosti (modřiny po těle, stopy zápasu).
 
 • Píseň o velikém pochodu – přívrženci Revoluce vraždí své odpůrce
 • Balada o dvaceti šest

Alexandr Blok Dvanáct

Michail Alexandrovič Šolochov Tichý Don

C) Německo
 
 
Erich Maria Remarque (1898-1970)
 
 • Vlastním jménem Erich Paul Remark – německý prozaik a pacifista.
 • Po nástupu Hitlera byl zbaven občanství a jeho dílo bylo veřejně spáleno fašisty (označen za lháře a Žida – prý jméno Kramer – který nikdy nebyl ve válce).
 • Dobrovolník v 1.sv.válce, patřil ke generaci, která se v letech dospívání ocitla v zákopech první světové války.
 • 1918 byl zraněn, od r. 1931 žil ve Švýcarsku, v r.1939  emigroval do USA, kde přijal i nové občanství, od roku 1948 žil opět ve Švýcarsku.
 • Navržen na Nobelovu cenu míru. Nesmírně populární, čtivý autor.
 
 • Na západní frontě klid
 • Proslulý generační román, který patří k vrcholným dílům pacifistických románů o první světové válce a jímž se Remarque nejvíce proslavil.
 • Jeho záměr vyjadřuje motto knihy, jež je "pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům….".
 • Většina textu je vyprávěním v první osobě, na osudech spolužáků z gymnázia i svém vlastním, vypravěč, Pavel Bäumer, představuje mozaiku epizod a vzpomínek ze svého života, kdy se po vypuknutí války dobrovolně přihlásil se svými spolužáky do armády a po výcviku plném šikanování s nimi prodělává zákopové boje na západní frontě.
 • Postupně ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít, nezůstávají jim žádné ideály – jen nenávist…
 • Všichni jeho přátelé jsou zabiti nebo zmrzačeni a na konci války, kdy boje končí a čeká se na podepsání kapitulace, umírá i on sám.
 
 • Cesta zpátky 
 • Tematicky navazující román, osudy lidí zničené válkou, o těžkostech při návratu vojáků po skončení války zpět do normálního života.
 • Návrat domů znamená konec frontových přátelství, zklamání ze svých nejbližších, neschopnost chovat se jako ostatní, psychicky zvládnout tíhu doby.
 • Zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti.
 
 • Tři kamarádi – Román s tématem přátelství, osudy tří mužů, kteří se stali přáteli na život a na smrt v zákopech 1. svět. války, hospodářská krize, Německo 20. a 30 let.
 
 • 2. světová válka:
 • Černý obelisk - období hospodářské krize a inflace v poválečném Německu
 • Miluj bližního svého – osudy lidí v emigraci
 • Jiskra života – tematika koncentračního tábora, inspirováno osudem jeho sestry, která zemřela v koncentračním táboře.
 • Nebe nezná vyvolených
 • Čas žít, čas umírat

Arnold Zweig (1887 – 1968)
 
 • Vystudoval filozofii, psychologii, germanistiku, jazyky a dějiny umění.
 • Za 1. světové války se zúčastnil bojů na frontě a zážitky z tohoto období jej velmi ovlivnily.
 • Dalším významným zlomem v jeho životě byl nástup Hitlera k moci a s tím spojené pronásledování Židů (Zweig byl Žid).
 • Proto byl donucen k emigraci.
 
 • Cyklus románů Velká válka bílých mužů – romány Dozrál čas, Mladá žena z roku 1914, Výchova před Verdunem
 • Nejznámější je román Spor o seržanta Gríšu -  Gríša je ruský zajatec v německém táboře, uteče a cestou ukradne cizí doklady, je ale chycen a považován za zvěda, odsouzen k smrti. Němečtí vojáci se vzepřou rozkazu, pokoušejí se Gríšu osvobodit, vidí v něm kamaráda v utrpení, jejich velitel ale Gríšu stejně popraví. Zobrazení lidskosti, solidarity, kamarádství, ale i zoufalství v nelidské době plné utrpení.

D) USA
 
Ernest Miller Hemingway (1898-1961)
 
 • Nositel Nobelovy ceny za literaturu, jeden z největších amerických spisovatelů 20.století, prozaik, žurnalista a esejista, představitel a mluvčí tzv. ztracené generace, válkou poznamenaných a rozčarovaných Američanů.
 • 1.sv.válku prožil jako dobrovolník ambulantního sboru Červeného kříže, byl těžce raněn.
 • Ve dvacátých letech působil jako zahraniční zpravodaj ve Francii, cestoval po Evropě a Africe.
 • Během španělské občanské války pomáhal bojovat proti nastupujícímu fašismu.
 • Za druhé světové války byl válečným zpravodajem v Číně, Anglii, zúčastnil se vylodění v Normandii, osvobození Paříže, bitvy v Ardenách.
 • Po válce žil na Kubě, kterou po nástupu diktátora Fidela Castra opustil a vrátil se do USA.
 • Zdravotní potíže, stavy hluboké deprese, tíha vlastní samoty jej dovedly až k sebevraždě, zastřelil se.
 
 • Psal převážně o mužích vedoucích nebezpečný způsob života.
 • Hluboký zájem až fascinace mezními životními situacemi - vojáci, lovci, rybáři, toreadorové - jeho díla jsou oslavou jejich odvahy.
 • Ve svém poválečném díle zobrazil člověka uprostřed válek a násilí a vzdal hold lidské statečnosti.
 • Vypracoval si charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl.
 • Eliminuje v textu všechno nepotřebné - vynikající zobrazení psychických dějů v člověku.
 • Většina jeho děl byla inspirována vlastními zážitky - základním, ale ne jediným motivem jeho knih je smrt.
 
 • Sbohem, armádo
 • Román inspirovaný vlastními zážitky a vzpomínkami z fronty.
 • Příběh romantické a tragické lásky poručíka Henryho (americký letec, který odešel dobrovolně do války s představou boje za svobodu a demokracii) a anglické ošetřovatelky Katrin na italské frontě.
 • Henry po smrti Katrin, která zemře s dítětem při porodu, odchází z armády těsně  před koncem války do neutrálního Švýcarska.
 • Henry si uvě­domuje nesmyslnost války a je přesvědčen o tom, že lidé  se mohou sblížit, i když stojí na různých frontách.
 
 • Fiesta - Bývalí vojáci na slavnosti - nemohou zapomenout na válku.
 
 • Komu zvoní hrana 
 • Román, obraz občanské války ve Španělsku.
 • „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe…smrtí každého člověka je mne méně, protože jsem část lidstva.
 • Proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě“.
 
 • Stařec a moře 
 • Metafora o smyslu lidského života a sepětí člověka a přírody
 • O nezdolnosti lidského úsilí a hlubokém smyslu lidské práce a odhodlání bojovat s osudem za každou cenu.
 • Získal za ni Nobelovu cenu.
 
 • Pohyblivý svátek – bohémská společnost v Paříži

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem