Slovesa

Teorie

Co musíte znát?


 • Slovesa vyjadřují činnost (učit se, tančit), stav (sedět, čekat) nebo změnu stavu (zčervenat).
 • Jsou to slova ohebná, časují se.

A) Slovesné tvary
 
 • slovesný tvar neurčitý - nevyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob (psát, nosit, číst),
 • slovesný tvar určitý - vyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob (čtu, viděli jsme, psal by),
 • slovesný tvar jednoduchý - je vyjádřen jedním slovesem (čteme, spí, najít),
 • slovesný tvar složený - je vyjádřen dvěma nebo více slovesy (četl jsem, pracovali by, bude počítat).

B) Mluvnické kategorie sloves
 
1) Osoba a číslo

osoba_1 


 

 2) Čas
 • přítomný (dělám, děláme...),
 • minulý (dělal jsem, dělali jsme...),
 • budoucí - lze vyjádřit dvěma způsoby: budu dělat, budeme dělat = tvar složený nebo udělám = tvar jednoduchý.

 3) Způsob
 • oznamovací (dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají),
 • rozkazovací - má tvary pro 2. os. č. j., 1. a 2. os. č. mn. (dělej!, dělejte!, dělejme!),
 • podmiňovací (dělal bych, dělali bychom - viz níže).

Podmiňovací způsob

 • Vyjadřuje děj možný, který by nastal, kdyby se splnily určité podmínky (Honza by přišel za námi. Kdybyste tu byli včas, stihli bychom autobus.).

 

 

 

 

 

 • Ve 2. osobě č. j. se u zvratných sloves k zvratnému zájmenu připojuje -s (smál by ses, hrál by sis).
 • Tvary bysme, by jsme, by jste jsou nespisovné (správně bychom, byste).
 • Slovesné tvary bych, bys, bychom... jsou často spojeny se spojkou v jedno slovo (abyste, kdybychom...).
 • U podmiňovacího způsobu minulého užíváme také tvary (byl bych býval nesl, byl bys býval nesl, byli bychom bývali nesli).

 


4) Slovesný rod
 
 • Sloveso má svým tvarem schopnost vyjádřit, zda je podmět původcem děje, nebo není, rozlišujeme slovesný rod činný a trpný.

Rod činný

 • Slovesný tvar rodu činného vyjadřuje, co činí podmět = podmět je původcem děje:
 • Dělníci postavili továrnu. Učitel napomíná žáka. Honza napsal dopis.

Rod trpný

 • Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět = podmět není původcem děje.
 • Továrna byla postavena dělníky. Žák je napomínán učitelem. Dopis byl napsán Honzou.

 


Rod trpný můžeme vyjádřit:

 

opisným tvarem trpným:

 • skládá se z tvaru slovesa být (někdy bývat)příčestí trpného:
 • byla postavena, je napomínán, byl napsán, byl by chválen, byl vysílán, byl rozbit...

 

zvratnou podobou slovesa:

 • jedná se o tvar 3. osoby činného rodu se zvratným zájmenem se:
 • vyrábí se, stavělo se, vysílal se, rozbil se, hrálo se...

 


 5) Slovesný vid

 • Slovesný vid vyjadřuje dokonavost nebo nedokonavost slovesa.
 • Slovesa jsou podle vidu dokonavá nebo nedokonavá.

 

Dokonavá slovesa - D

 • Vyjadřují děj jako ohraničený nebo jednorázový.
 • Nemohou vyjádřit přítomný děj a jejich tvary přítomné vyjadřují budoucnost.
 
 • Např. napsal (minulý čas) - napíše (budoucí čas), přečetl - přečte, pochopil - pochopí, naučil se - naučí se, zastavil se - zastaví se = jak je vidět na příkladech, nelze jimi vyjádřit přítomný čas.

Nedokonavá slovesa - N

 • Vyjadřují děj jako neohraničený, probíhající nebo opakovaný.
 • Lze u nich vyjádřit všechny časy (minulý, přítomný i budoucí).
 • Budoucí čas u nich vyjadřujeme pomocí tvaru slovesa být.
 
 • Např. psal (minulý čas) - píše (přítomný čas) - bude psát (budoucí čas), četl - čte - bude číst, chápal - chápe - bude chápat, učil se - učí se - bude se učit, obědval - obědvá - bude obědvat = jak je vidět na příkladech, můžeme jimi vyjádřit všechny časy.

Vidové dvojice

 • Slovesa, která se liší pouze videm, vytvářejí tzv. vidové dvojice.
 
 • Slovesa dokonavá se často tvoří předponou od sloves nedokonavých.
 • Např. čte (N) → přečte (D), vidí (N) → uvidí (D), nese (N) → přinese (D)...
 
 • Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých.
 • Např. nakoupí (D) → nakupuje (N)hodí (D) → hází (N), koupí (D) → kupuje (N)...

 


 6) Slovesné třídy a vzory

 • Slovesa se dělí do 5 slovesných tříd podle přípony přítomného tvaru slovesa:

 
Slovesné třídy a vzory
 

Jak správně určit třídu a vzor?

 • Stačí vycházet ze znázorněné oranžové tabulky výše. 
 • U jednotlivých sloves je rozepsán samotný postup:

 

 • objevit - 3. os. j. č. = objeví = 4. třída, minulý čas = objevil = vzor prosí,

 • pracovat - 3. os. j. č. = pracuje = 3. třída, minulý čas = pracoval = vzor kupuje,

 • klamat - 3. os. j. č. = klame = 1. třída, před -e je obojetná souhláska + minulý čas = klamal = vzor bere,

 • skákat - 3. os. j. č. = skáče = 1. třída, před -e je měkká souhláska + minulý čas skákal = vzor maže,

 • stárnout - 3. os. j. č. = stárne = 2. třída, minulý čas = stárl = vzor tiskne,

 • mýt se - 3. os. j. č. = myje se = 3. třída, minulý čas = myl = vzor kryje,

 • rozumět - 3. os. j. č. = rozumí = 4. třída, minulý čas = rozuměl + rozkazovací způsob rozuměj = vzor sází,

 • zalévat - 3. os. j. č. = zalévá = 5. třída = vzor dělá,

 • sedět - 3. os. j. č. = sedí = 4. třída, minulý čas = seděl + rozkazovací způsob seď = vzor trpí,

 • zavřít - 3. os. j. č. = zavře = 1. třída, před -e je měkká souhláska + minulý čas zavřel = vzor tře.

 


 C) Přechodníky

 • Přechodníky = jedná se o tvary slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje.
 • Přechodník je řazen mezi neurčité slovesné tvary.
 • Rozlišujeme přechodník přítomný a přechodník minulý.
 • Přechodníky jsou tvary knižní, objevují se zejména v umělecké literatuře.
 • V češtině se může a nemusí přechodník oddělovat čárkou, zpravidla se odděluje, když je přechodníková konstrukce složitější, zejména pokud je přechodník rozvitý o další členy.

A) Přechodník přítomný

 • Vyjadřuje děj současný s dějem přísudkového slovesa v přítomnosti, minulosti, budoucnosti.
 • Tvoří se od kmene přítomného sloves nedokonavých.

 

přechodník přítomný_1

 Příklady:

 • Tomáš dávaje rozhovor pocítil slabost. (Dával rozhovor a současně pocítil slabost.)
 • Na plotě seděla kočka, dívajíc se na nás. (Seděla a současně se dívala.)
 • Maminka se zlobila hrozíc jim. (Zlobila se a současně hrozila.)
 • Děti, nesouce knihy, zpívaly. (Nesly a současně zpívaly.)

 


B) Přechodník minulý

 • Vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa.
 • Tvoří se od kmene minulého sloves dokonavých.

 

 přechodník minulý

Příklady:

 • Tatínek, vrátiv se z práce, nemohl uvěřit svým očím. (Nejdřív se vrátil, pak nemohl uvěřit.)
 • Vystoupivši z autobusu, rychle odcházela. (Nejdřív vystoupila, pak odcházela.)
 • Děti, uběhnuvše závod, získaly diplom. (Nejdřív uběhly, pak získaly.)
 • Odnes odpadky, připravil Tomáš oběd. (Nejdřív odnesl, pak připravil.)

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem