Česká poezie 1. poloviny 20. století

Teorie

Co musíte znát?


Atmosféra doby, politické a kulturní poměry
 
 
 • 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát s republikánským zřízením.
 • V prvních poválečných letech, poznamenaných ještě následky války a sociálními otřesy, měly rozhodující vliv ve státě 2 politické strany: sociální demokracie a národně socialistická strana.
 • Vedle nich sílila pozvolna i strana agrární a od r. 1921 i komunistická strana, vytvořená z levicově orientovaných sociálních demokratů. Bolševizace komunistické strany v r. 1929 a její naprostá orientace na Moskvu odvedla z jejích řad mnohé spisovatele a představitele inteligence.
 • Po období hospodářského růstu a prosperity přišla v r. 1929 světová hospodářská krize, která zvedla vlnu sociálních bojů a ovlivnila i politický vývoj.
 • V některých evropských státech se objevují fašistické režimy, v Německu se r. 1933 dostává k moci Adolf Hitler, vyhlašující rasovou nenávist a připravující se k válce.
 • Roku 1938 bylo Československo donuceno mnichovskou dohodou odstoupit Německu pohraničí obývané převážně německým obyvatelstvem, v březnu 1939 okupovali nacisté české země a vytvořili protektorát Čechy a Morava.
 • Současně vznikl pod jejich patronací Slovenský stát. 1. září 1939 vypukla 2. svět. válka.

 •  

  Česká literatura zprvu posilovala a utvářela národní vědomí, velmi rychle však přijímala i cizí podněty a vyrovnávala se s nimi.
 • Opouštěla od historické a venkovské tematiky, zvýšenou pozornost věnovala průmyslovým centrům, životu dělníků, převažoval silný kult rozvoje civilizace, dokonce utopické představy o tom, jak vymoženosti techniky pomohou spojit národy a nastolit věčný mír.
 • Trvalo ovlivňování zvláště francouzskou literaturou /surrealismus, kubismus/, ale i americkým pragmatismem nebo anglickými utopiemi, italským futurismem a sociální literaturou.
 • Praha přestala být jediným literárním a kulturním centrem, vznikem 2. české univerzity v Brně ožilo toto město čilým kulturním ruchem a soustředilo řadu spisovatelů.
 • Kulturně se prosazuje i Ostrava a Olomouc.

 • Největší nakladatelství v Praze: Ottovo, Topičovo, J. R. Vilímka, F. Borového a Melantrich.
 • Novinářství: Národní listy /strana národně demokratická/, Právo lidu /sociální demokracie/, Venkov /agrárníci/, České slovo /národní socialisté/, Lidové listy /katolíci/, Rudé právo /komunisté/, Lidové noviny /liberální křídlo reprezentované K. Čapkem, E. Bassem/ atd.

A) Proletářská poezie
 
 • Vzniká v 1. pol. 20. let, sbližuje básníky s osudy dělníků, společná je hlavně nenávist k válce a boj proti sociálnímu útlaku.
 • Poezie se chce podílet na revoluční přeměně světa.
 • Stať J.Wolkera Proletářské umění, otištěná v časopise Var r. 1922, se stala manifestem celé skupiny.
 • Dále publikují proletářští básníci hlavně v Neumannových časopisech Červen, Kmen a Proletkult.
 • Byli to Josef Hora, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert a hlavně S. K. Neumann a Jiří Wolker.

Jiří Wolker /1900 - 1924/
 
 • Narodil se v Prostějově, v Praze studoval práva, stal se členem Devětsilu a brněnské Literární skupiny.
 • Onemocněl tuberkulózou, léčil se v Tatranské Poliance, odkud si ho matka umírajícího odvezla domů do Prostějova.
 • Zde zemřel a je pochován na místním hřbitově.
 • Z jeho veršů plane láska k životu, který je třeba ve jménu spravedlnosti změnit.
 • Má soucit s trpícími, sociálně slabými lidmi, proto je řazen k předním tvůrcům proletářské poezie.
 
 • 1921 vydává 1. sbírku Host do domu:
 • Věří, že se lidé zbaví sobectví a vybudují krásný svět. Láska svět zlidšťuje a začleňuje jedince do kolektivu.
 • Wolker se obdivuje obyčejným věcem každodenního života.
 • Např. básně Poštovní schránka, Kamna, Žně, Okno...
 
 • 1922 vychází vrcholná sbírka Těžká hodina:
 • Z okouzleného, důvěřivého chlapce se stává muž – bojovník.
 • Sbírka se skládá ze 3 sociálních balad /Balada o snu, Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových/.
 • Na rozdíl od Erbenovy klasické balady v sociální baladě nebojuje člověk marně s osudem nebo nezměnitelnými morálními příkazy, ale pojmenovává původce zla - společnost, která člověka zotročuje a odlidšťuje, tím jej dohání k činu, k revoltě.
 • Wolker je autorem moderní pohádky : pohádkové postavy nahradili kominík, listonoš, šašek, milionář...: O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce...
 
Drama:
 
 • Nemocnice
 • Hrob
 • Nejvyšší oběť

Josef Hora /1891 - 1945/
 
 • Začal s civilistní a vitalistickou poezií, ale objevuje se v jeho verších i touha po poznání tajemství života.
 • Sbírky: Básně, Strom v květu /1920/.
 
 • Roku 1920 nastupuje jako redaktor do Práva lidu, později se stává red. Rudého práva a píše proletářskou poezii: procítil a promyslel svůj podíl na boji o lepší svět, chce nést část dělníkovy práce a tíže sám na sobě, aby se dělníkova práce, doposud zotročená, proměnila ve svobodnou tvorbu.
 • Jeho poezie /na rozdíl např. od Neumanna/ neobsahuje patetická gesta a výzvy, je výrazem zdrženlivého intelektu, jeho vnitřní síly.
 • Sbírky: Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro /1920 - 1923/
 
 • V době krize, bídy, nezaměstnanosti a nástupu fašismu píše poezii občanské aktivity, kterou vyzdvihuje trvalé hodnoty: Máchovské variace /1936/, Zpěv rodné zemi /1938/, Domov /1938/…
 
 • Josef Hora je jedním z nejvýznamnějších překladatelů ruských básníků: Puškina, Lermontova, Jesenina, Pasternaka, Bloka

Jindřich Hořejší (1886 – 1941)
 
 • Studoval na malostranské reálce, kde začal publikovat.
 • Odjel do Paříže, kde vystřídal řadu zaměstnání, vystudoval zde filosofii na Sorboně a ekonomii v Dijonu.
 • První světovou válku prožil na ruské frontě, po roce 1918 pracoval jako redaktor a později byl úředníkem statistického ústavu.
 • Ve 20. letech byl členem skupiny Devětsil.
 
 • Hudba na náměstí
 • Korálový náhrdelník

B) Poetismus
 
 • Výlučně český umělecký směr. 
 • Je to básnictví volné obrazotvornosti a spontánní fantazie.
 • Báseň měla být čistou poezií, přinášet pouze radost, neměla sloužit žádné ideologii.
 • Zakladatel Karel Teige charakterizoval poetismus jako „umění žít, jako naplnění smyslu života“.
 • Nejvýraznější představitel Vítězslav Nezval tvrdil, že poetismus je metoda, jak nazírat na svět, aby byl básní.
 • Prvky poetismu: obraznost, humor, hravost, intenzivní emocionální prožitek, exotika, básnické asociace /bleskové spojení vzdálených představ/.
 • Chtěli vytvořit poezii pro všechny smysly. Básnické dílo považují za výsledek lidské práce  vytvořený z čistých básnických prostředků.
 • Představitelé: V.Nezval, J.Seifert, K.Biebl, V.Vančura atd.
 • Roku 1928 vyšly Teigovy a Nezvalovy Manifesty poetismu, které období rekapitulovaly a uzavíraly.

 •  

  Již v r. 1920 vzniklo avantgardní sdružení Devětsil, v němž se sdružovali jak prolet. básníci, tak hlavně pozdější poetisté.
 • R. 1922 vyšel jejich programový sborník Devětsil.
 • Vydávali časopis Revue Devětsil.
 • Sdružení založili Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl aj.
 • Významná byla i účast divadelníků, výtvarníků a architektů /např. malířka Toyen, arch. Honzík, divadelníci J. Honzl, E. F. Burian, J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek ad. Brněnská skupina Devětsilu se ustavila r. 1924 a začala vydávat časopis Pásmo.
 • Šlo jim o pořádání různých populárních akcí – literárních čtení, výstav, divadelních představení.
 • Chtěli přiblížit umění obyčejným lidem.
 • Název vymysleli bratři Čapci ve své společné knize Krakonošova zahrada, Devětsil je horská květina. 

Konstantin Biebl /1898 - 1951/
 
 • Bojoval v 1. světové válce na balkánské frontě, byl zajat a odsouzen k smrti, utekl.
 • Po válce se živil jako redaktor a spisovatel, měl stále deprese.
 • Hodně cestoval – Sumatra, Jáva, Cejlon.
 • Na jednom z výletů zemřela jeho přítelkyně.
 • Rozčarován vývojem po únoru 1948, pod dojmem, že je neustále sledován, spáchal sebevraždu skokem z okna.
 
 • Zlatými řetězy
 • S lodí, jež dováží čaj a kávu /1926 -1927/ - zážitky z pestrobarevného prostředí tropů se prolínají s motivy rodného Českého středohoří.
 
 • Prvky poetismu, ale zvláště surrealismu se projevují v polytematické básni Nový Ikaros /1929/ - atmosféra společenské a hospodářské krize, volně spojuje minulé zážitky, představy a podvědomí.
 • Po osvobození se sbližuje se socialistickým realismem - sbírka Bez obav /1951/.

Vítězslav Nezval /1900 - 1958/
 
<liJedinečná osobnost v české poezii.
 • Mnohostranný umělec, tvořil lehce, působivě postihl prožitky člověka moderní doby.
 • Základ jeho poezie tvoří konkrétní zážitky, které jsou podnětem k rozvíjení bohaté obraznosti a fantazie.
 • Narodil se v učitelské rodině v moravských Biskoupkách, studoval na Gymnáziu v Třebíči, práva v Brně (jeden semestr) a filosofickou fakultu v Praze, nedostudoval.
 • Ve 20. letech byl členem Devětsilu, spoluvytvářel nový uměl.směr poetismus a r. 1934 založil Surrealistickou skupinu v ČSR.
 • Redaktor a novinář.
   
 
 • 1. období tvorby - poetismus:
 
 • Pantomima– Obsahuje sbírky Abeceda, Podivuhodný kouzelník a Papoušek na motocyklu – hravá sbírka, optimismus, hrátky se slovy…
 • Básně noci - dovršila program poetismu, rozešla se s ním.
 • Obsahuje 3 skladby: Edison - báseň, která je oslavou velikosti Edisona. Člověk se nemůže pouze radovat ze zázraků umění, musí žít plně svou prací, věčným objevováním, přetvářením přírody a světa kolem sebe.
 • Akrobat - symbol básníka, který udivuje svými odvážnými kousky, přináší lidem radost, ale padá ze svého lana /není pochopen/.
 • Signál času - dovětek k Edisonovi, báseň inspirovaná vynálezcovou smrtí.

 

 • 2. období tvorby - přechod mezi poetismem a surrealismem
 
 • Básně poeticky hravé, ale s prvky společenskými, vzpomínkovými /dětství, cesty do Francie, Itálie/.
 • sbírky: Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Sbohem a šáteček

 

 • 3. období tvorby - surrealismus /1934-1938/ :
 
 • Žena v množném čísle
 • Praha s prsty deště
 • Absolutní hrobař
 • Zvláštní skladbou je sbírka 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida /navázal na typ villonské balady/.
 
 
 • 4. období tvorby - odhodlání proti fašismu a válce:
 
 • Matka Naděje
 • Pět minut za městem /s básní Óda na návrat K.H.Máchy

 

 • 5. období tvorby – komunismus (po roce 1948)
 • Stalin
 • Zpěv míru
 • Chrpy a města

 

 • 6. Drama:
 
 • Manon Lescaut – Původně francouzská předloha, ale Nezval ji přeložil lépe než originál.
 • Milenci z kiosku

C) Surrealismus
 
 • Vůdčí osobností byl opět V. Nezval.
 • R. 1934 založil spolu s Teigem Surrealistickou skupinu v ČSR navazující na franc. surrealisty.
 • Další členové: K. Biebl, J. Ježek, J. Štýrský, Toyen.
 • Jádro surrealismu se vytvořilo z Devětsilu. Skupina fungovala pouze do r. 1938, kdy ji Nezval rozpustil.
 • Nesouhlasil s protikomunistickým zaměřením některých členů.
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem