cvicnytest2

 

1. Ve kterém městě se pravděpodobně narodil pedagog, filozof, spisovatel a Učitel národů Jan Ámos Komenský?

 

2. Jan Ámos Komenský byl biskupem protestantské církve s názvem:

 

3. Jan Ámos Komenský jako první definoval pojmy školní rok, školní týden a školní…

 

4. Jak se jmenuje na svou dobu velmi pokrokový spis, který shrnuje Komenského názory na výchovu, vyučovací metody, rozvrhy hodin aj., tedy jeden z prvních velkých projektů systematizace školství?

 

5. Které z následujících NEPATŘÍ mezi Komenského pedagogická díla?

 

6. Doplň název Komenského díla, ve kterém se objevují fiktivní dopisy chudých lidí směřující k Ježíši Kristovi – Listové…

 

7. Kdo je vypravěčem Komenského alegorického příběhu Labyrint světa a ráj srdce?

 

8. Závěť své protestantské církve, jež je odsouzena k zániku, a odkaz jejích hlavních myšlenek příštím generacím vylíčil Jan Ámos Komenský v díle:

 

9. Ve kterém polském městě přišel Jan Ámos Komenský při požáru o téměř všechen svůj majetek a cenné rukopisy, jejichž ztráta ho velmi zasáhla? (shořelo např. celoživotní dílo Poklad jazyka českého, značná část spisu Pansofie atd.)

 

10. Kde přesně v roce 1670 v době svého exilového působení Jan Ámos Komenský zemřel?