Funkční styly

Teorie

Co musíte znát?


 • Jazykové projevy dělíme podle jejich funkce do různých funkčních stylů.
 • Každý funkční styl má určité charakteristické znaky.
 • Rozlišujeme tyto základní styly.

1) Styl prostěsdělovací

 • Styl běžné každodenní komunikace v rodině, ve škole nebo v zaměstnání.
 • Většinou se jedná o mluvené projevy.
 • Jazykové prostředky: spisovná čeština, dále hovorová čeština, obecná čeština, nářečí.
 • Slohový postup: informační, vyprávěcí nebo popisný.
 • Slohové útvary: prosté vypravování, oznámení, zpráva, jednoduchý popis, osobní dopis (také e-maily nebo SMS).

2) Styl publicistický

 • Styl sdělovacích prostředků.
 • Cílem tohoto stylu je informovat, poučit, získávat a přesvědčovat adresáta.
 • Uplatňuje se v projevech publikovaných v tisku, v televizi, na internetu, v rozhlase.
 • Projevy musí být jednoznačné a srozumitelné.
 • Můžeme sem řadit i tzv. řečnický styl a styl reklamy.
 • Jazykové prostředky: spisovná čeština, obrazná pojmenování a tzv. publicismy (výrazy typické pro tento styl, např. horký favorit, husarský kousek...).
 • Slohový postup: informační, úvahový, popisný, jednoduchý vyprávěcí.
 • Slohové útvary: zpráva, oznámení, inzerát, článek, interview, reportáž, fejeton, komentář, kritika, recenze, sloupek, črta, cestopis, diskuse.

 

3) Styl odborný

 • Styl odborných publikací, odborných časopisů, učebnic.
 • Cílem tohoto stylu je poučit adresáta, tzn. podat mu přesné a jasné informace.
 • Jazykové prostředky: spisovný jazyk, odborné názvy (termíny), typická je složitější stavba souvětí.
 • Slohový postup: výkladový, úvahový, popisný, informační.
 • Slohové útvary: odborný popis (popis pracovního postupu), referát, výklad, úvaha, přednáška, prezentace, vědecké články, recenze, diskuse, kritika, esej.

4) Styl administrativní

 • Styl informativní, typický pro úřední jednání.
 • Je zaměřen na fakta a jejich sdělení.
 • Jazykové prostředky: spisovný jazyk, různé přesné formulace, ustálené slovní obraty, jednoznačná vyjádření.
 • Slohový postup: informační, popisný.
 • Slohové útvary: zpráva, oznámení, objednávka, smlouva, poštovní poukázka, úřední dopis, žádost, životopis, posudek, formulář, dotazník.

5) Styl umělecký

 • Styl umělecké prózy, poezie a dramatu.
 • Nejde v něm pouze o obsah, ale chce vyvolat u adresáta citový prožitek, pobavit ho a zapůsobit nejen na jeho rozum, ale také na cit a fantazii.
 • Jazykové prostředky: v podstatě všechny vrstvy jazyka - spisovné i nespisovné (nářečí, obecná čeština, slang, argot), obrazná vyjádření, citově zabarvená slova, básnické jazykové prostředky.
 • Slohový postup: vyprávěcí, popisný, úvahový.
 • Slohové útvary a formy: próza (román, povídka, pohádka, pověst, báje, bajka), poezie (básně, písňové texty), drama (činohra, tragédie, komedie, literární scénáře k filmům).
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem