Jazykověda a její disciplíny

Teorie

Co musíte znát?


Jazykověda (lingvistika) = je nauka o jazyce.


Jazykověda a její obory

 

1) Slovní zásoba (lexikologie) = zabývá se významem a tvořením slov.

 

2) Mluvnice (gramatika) tvarosloví (morfologie) = zabývá se slovními druhy, tvary slov (skloňování, časování); skladba (syntax) = nauka o stavbě vět a souvětí.

 

3) Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie) + pravopis = zabývají se poznatky o hláskách, spisovné výslovnosti a pravidlech pravopisu.

 

4) Sloh (stylistika) = nauka o slohu (stylu) - pojednává o jednotlivých slohových útvarech a o výběru a uspořádání jazykových prostředků.

 

 Pixel4

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem