Karel Hlaváček

1874 - 1898


 • Malíř-grafik, žurnalista a aktivní propagátor myšlenky sokolství.
 • Především však autor náladových, melancholicky teskných a zádumčivých veršů, které se vyznačují dokonalou zvukovou kvalitou.
 • Poezie Karla Hla­váčka silně ovlivnila vývoj českého verše.
 • Zdůrazněním zvukové i vý­znamové funkce rýmu, využitím zvukovosti hlásek a opakováním slov dosáhl výrazné hudebnosti verše.
 • Báseň Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji patří dodnes k nejznámějším básním české moderní poezie...

 

 


Dílo
 
 
Sokolské sonety (1895)
 
 • První básnická sbírka.

Pozdě k ránu (1896)
 
 • V této sbírce se přiklonil k dekadenci
 • Zde se stylizuje v hráče „zádumčivých, zešeřelých nálad“, v muže výjimečných pocitů melancholického smutku, který se pohybu­je v snově vytvářených bizarních krajinách.
 • Jeho básnický svět je opravdu nedefinovaný, neurčitý, obrysy i předměty se v něm rozplývají, barvy přecházejí v odstíny.

Mstivá kantiléna (1898)
 
 • Dvanáct balad, koncipovaných tak, aby vynikly polarity mezi láskou a nenávistí, únavou a činorodostí, mužnos­tí a zbabělostí, krásou a ošklivostí, představuje jeden z vrcholů českého symbolismu.
 • Pocit společenského vydě­děnce se promítá i do sbírky v níž reaguje na výtvarné zpodobení středověkých selských bouří a povstání nizozem­ských geusů (žebráků), zchudlých potomků středověkých holandských rytířů, proti španělské nadvládě.

Žalmy (vydaná až v roce 1934) 
 
 • Tato nedokončená sbírka na­značuje Hlaváčkův příklon k poezii Otokara Březiny.

 

 Pixel8

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem