Jazykový rozbor - 7. třída

1. Ve které z uvedených vět je chybný tvar osobního zájmena já?

2. Ve které z uvedených vět chybí tečka za číslovkou?

3. Ve kterém řádku je věta, kterou zastupují následující číslice slovních druhů - 3 1 5 6 2 1 ?

4. Určete podtržený větný člen ve větě: Vítr z hor rozfoukal dešťové mraky.

5. Ve které z uvedených vět není přísudek jmenný se sponou?

 

6. Na jaký větný člen se ptáme prvním pádem?

7. Ve kterém řádku jsou pouze vztažná zájmena?

8. Ve kterém řádku je sloveso ve tvaru podmiňovacího způsobu přítomného?

9. Ve kterém řádku je věta přací?

10. Ve kterém řádku jsou pouze slova příbuzná?