Opakování tvarosloví - 7. třída

1. Které podstatné jméno je v uvedené větě abstraktní? Nejstarší města byla královská a podléhala vlivu panovníka.

2. Ve větě A co nyní? je slovo A:

3. Určete mluvnické kategorie podstatného jména v uvedené větě. Při hloubení museli kopat dlouho.

4. Která zájmena jsou v uvedené větě? Žádný z nás to moc neumí.

5. Ve které větě není předložka?

 

6. Ve kterém řádku není chybný tvar podmiňovacího způsobu?

7. Které slovní spojení je správné? Oslík stříhal...

8. Ve které větě je citoslovce přísudkem?

9. Ve kterém bodě jsou pouze příslovečné spřežky?

10. Ve které větě je spojka podřadicí?