Obchodní podmínky

 
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti: Mgr. David Cipar, se sídlem: Okružní 876/19B, Brno, 63800, IČO: 00970522, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 370200 vedeném u Magistrátu města Brna, e-mail: info@icestina.cz, telefonní číslo: +420732259596, adresa provozovny: Okružní 876/19B, Brno, 63800 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.icestina.cz.
 • Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.icestina.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
 

 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
 • Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat.
 • Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Pro naši smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti nás a vás, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.icestina.cz
 • Pokud některá část obchodních podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu vašeho nákupu na našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před obchodními podmínkami přednost.

1. Některé definice
 
 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;
 • Objednávka je váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi s námi;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv.

2. Obecná ustanovení a poučení
 
 • Nákup je možný jen přes webové rozhraní e-shopu.
 • Při nákupu je vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě.
 • Informace, které jste nám poskytli v objednávce, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3. Uzavření smlouvy
 
 • Smlouvu s námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte vy.
 • Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat.
 • Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 • K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku.
 • V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
  2. Informace o ceně, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně budou uvedeny automaticky na základě vámi zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  3. Své identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, abychom mohli doručit potřebné odkazy, zejména tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefonní číslo.
 • V průběhu tvorby objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat.
 • Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte.
 • Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.
 • Vaši objednávku vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce.
 • Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy.
 • Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy.
 • Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi námi a vámi.
 • V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.
 • V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím.
 • I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů.
 • Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat vaše identifikační údaje.

4. Uživatelský účet
 
 • Na základě vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.
 • Při registraci uživatelského účtu je vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • Ohledně těchto přístupových je vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat.
 • V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 • Váš uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.
 • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. Cenové a platební podmínky, způsob dodaní
 
 • Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě.
 • V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě.
 • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Platbu celkové ceny po vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před odesláním e-knihy nebo odkazu na cvičné testy, případně pravopisná cvičení (www.icestina-cvicnetesty.online, www.icestina.online). 
 • Cenu kupující uhradí bezhotovostně - bankovním převodem.
 • Informace pro provedení platby vám zašleme v rámci potvrzení objednávky (doba splatnosti je 7 dnů).  
 • Při koupi e-knihy bude digitální obsah ve formátu pdf dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako součást e-mailové zprávy. 
 • Při koupi odkazu na cvičné testy obdržíte v e-mailu odkaz na stránky se cvičnými testy vč. přihlašovacího jména a hesla.
 • Při koupi odkazu na pravopisná cvičení obdržíte v e-mailu odkaz na stránky s pravopisnými cvičeními vč. přihlašovacího jména a hesla.
 • Součástí e-mailu je také daňový doklad k uhrazené objednávce.
 • Po dodání si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost odkazů a dostupnost obsahu.
 • Jakmile zjistíte nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli provést nápravu.
 • Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnost, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.
 • E-kniha nebo odkazy na stránky se cvičnými testy, případně na stránky bez reklam s přístupovými kódy bude dodán nejpozději do 24 hodin po připsání platby na náš bankovní účet. 

6. Podmínky užití a autorské právo
 
 • Vlastnické právo k e-knize na vás přechází poté, co zaplatíte celkovou cenu.
 • Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu.
 • Soubor 500 testových otázek z českého jazyka byl vytvářen v průběhu několika měsíců na základě studia a zkušenosti z praxe.
 • Záleží jen na vás, jak tento soubor v praxi využijete.
 • Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užit dalším osobám.
 • Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 • Přístupové údaje ke stránkám se cvičnými testy, případně ke stránkám s pravopisnými cvičeními jsou také určeny pouze vám a není možné je dále šířit.

7. Odstoupení od smlouvy

 • Digitální obsah a odkazy vám budou doručeny do e-mailu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nejpozději 24 hodin po připsání peněz na náš bankovní účet. 
 • Jakmile je vám digitální obsah zpřístupněn, právo na odstoupení od kupní smlouvy ztrácíte (§ 1837 Občanského zákoníku).
 • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 8. Řešení sporů se spotřebiteli
 
 • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: info@icestina.cz.
 • Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení
 
 • Veškerou písemnou korespondenci si s vámi budeme doručovat elektronickou poštou.
 • Naše e-mailová adresa je info@icestina.cz.
 • My budeme doručovat korespondenci na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.
 • My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto obchodní podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu.
 • Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 • Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není vám přístupná.
 • Vždy však tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez naší součinnosti.
 • Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.

 

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 5. 1. 2023.